Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VeluweIJs, onderdeel van V.O.F. IJstijd, gevestigd te Garderen.
Versie geldig vanaf 1 december 2019.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van VeluweIJs. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VeluweIJs. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VeluweIJs behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VeluweIJs erkend.
1.4 VeluweIJs garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering van alle ijsproducten vinden plaats op maandag en vrijdag in het seizoen. Buiten het seizoen vindt de levering 1x per week plaats. De bestelling dient uiterlijk een dag van te voren te worden gedaan.
2.2 Levering van alle overige producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.3 Levering van alle bestellingen vindt plaats zoals beschreven bij 2.1 en worden enkel en alleen als complete bestellingen geleverd.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen en druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en exclusief het voor het specifieke product geldende btw-tarief.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / garantie

4.1 Alle producten behalve de ijsproducten mogen geretourneerd worden, mits de verpakking niet geopend is en de houdbaarheid niet is overschreden.
4.2 Retourneren kan enkel en alleen binnen 14 dagen na ontvangst van de levering.
4.3 Voor retourneren dient contact met VeluweIJs te worden opgenomen via e-mail (info@veluweijs.nl).
4.4. Voor het retourneren zijn de retourkosten voor eigen rekening.
4.5 VeluweIJs garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
4.6 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VeluweIJs) deze gebreken onmiddellijk te melden aan bezorger van VeluweIJs.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VeluweIJs, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VeluweIJs. VeluweIJs houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 VeluweIJs respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 VeluweIJs maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen VeluweIJs en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door VeluweIJs op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 VeluweIJs accepteert bestellingen via IDeal of achteraf betalen via factuur.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VeluweIJs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7.2 Voor het gebruik van het logo van VeluweIJs en/of het logo van IJstijd IJssalons dient vooraf toestemming gegeven te worden van V.O.F. IJstijd.

8. Overmacht

8.1 VeluweIJs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VeluweIJs alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 VeluweIJs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VeluweIJs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien VeluweIJs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

9.1 VeluweIJs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door VeluweIJs aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VeluweIJs zolang de afnemer de vorderingen van VeluweIJs uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VeluweIJs wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door VeluweIJs geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VeluweIJs of een door VeluweIJs aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VeluweIJs haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VeluweIJs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VeluweIJs.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VeluweIJs en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij VeluweIJs er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.